බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

රාත්‍රී කඳවුරක ඡායා රූකඩ නිර්මාණය කරමු – පෝතක/බාලදක්ෂ/බාලදක්ෂිකා ක්‍රියාකාරකම්

රාත්‍රී කඳවුරු ක්‍රියාකාරකම් පුරෝගාමී හැකියාව බාලදක්ෂයන් වෙත කාවද්දනුයේ ඔවුන් ලබන කදවුරු පන්නරයෙනි. අන් කිසිදු ළමයෙකුට

සිඟිති/පෝතක බාලදක්ෂ ක්‍රියාකාරකම්

ලොව පුරා සිටින බාලදක්ෂයන් හා බාලදක්ෂිකාවන් සංඛ්‍යයාව මිලියන 41 ඉක්මවා සිටිති. මොවුන් සියල්ලටම සෙවන සදන