ගුවන් බාලදක්ෂිකාවන් වූ සාන්ත ආනා බාලිකාවෝ

සාන්ත ආනා බාලිකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ගුවන් බාලදක්ෂිකා කණ්ඩායමක් ආරම්භ කරමින් ඔවුන්ගේ නිල ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවය 2018 ජුනි 12 වන දින විදුහල්භූමියේ දී පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් බාලදක්ශ කණ්ඩායම් නායක ගෲප් කපිතාන් ජේ.ඒ.පී.එස්. ජයවර්ධන මහතා සහ වත්තල – ඒකල බාලදක්ෂ දිසා කොමසාරිස් හර්ෂ ගුරුගේ යන මහත්වරුන් සහභාගී වූහ.

                         

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *