කඳුරට කැම්පරිය – Up Country Camporee –

නාවලපිටිය දිසා බාලදක්ෂ රැලිය “කඳුරට කැම්පරිය” 2018 ‍නොවැම්බර් 02 දින සිට 2018 ‍නොවැම්බර් 05 දින දක්වා නාවලපිටියේ ගොරකඔය මප/කොත් සිරිසමන් විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්විණ. දිසා කඳවුර සඳහා ගම්පොල අධ්‍යාපන කලාපයට හා කොත්මලේ අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසල් 18ක ක්‍රියාත්මක වන සිඟිති බාලදක්ෂ, පෝතක බාලදක්ෂ, බාලදක්ෂ හා බාලදක්ෂ බාලිකාවන් 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කඳවුරුට සහභාගී විය. නාවලපිටිය දිසා බාලදක්ෂ කොමසාරිස් කැම්පීපෝරි නායක පී.ඩී. අරුණ උපුල් ශාන්ත මහතාගේ සහ සහය දිසා කොමසාරිස්වරුන්ගේ සංවිධානය කරනු ලැබූ අතර කදවුරු ක්‍රියාකාරකම් නාවලපිටිය කඳුරට මානවක සමාජය විසින්ම සංවිධානය කරන ලදී.

                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *